Koncepcja Pracy

Motto Dnia

Istnieje tylko jedna droga do innych ludzi - droga serca.
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny


Dzisiaj jest: Czwartek
22 Listopada 2018
Imieniny obchodzą
Cecylia, Jonatan, Stefan
Do końca roku zostało 40 dni.
Zodiak: Skorpion

KONCEPCJA PRACY
MIĘDZYSZKOLNEJ BURSY W ROPCZYCACH
NA LATA 2014/2015 – 2018/2019

I. MISJA PLACÓWKI: „W Bursie mieszkamy – wiele zyskamy”


II. WIZJA PLACÓWKI:

1. Międzyszkolna Bursa w Ropczycach to placówka, która jest:

• przyjazna i opiekuńcza,
• rodzinna,
• bezpieczna,
• atrakcyjna,
• otwarta na pomysły młodzieży,
• dobrze służy uczniom i ułatwia edukację,
• integruje wychowanków,
• rozwija zainteresowania,
• respektuje indywidualne potrzeby wychowanków.

2. Wychowankowie i Międzyszkolnej Bursy są:

• kulturalni,
• koleżeńscy,
• pomocni i uczynni,
• kreatywni,
• asertywni,
• przygotowani do życia w zespole i pełnienia różnych ról społecznych,
• znają swoje prawa i obowiązki,
• aktywnie włączają się w życie placówki.

3. Nauczyciele-wychowawcy są:

• mili, życzliwi i przyjaźni,
• sprawiedliwi, obiektywni i wyrozumiali,
• wrażliwi na potrzeby wychowanków i troszczący się o nich,
• pomocni i godni zaufania,
• otwarci na pomysły młodzieży i kreatywni,
• zaangażowani w pracę,
• prezentują wysoka kulturę osobistą,
ponadto działając na rzecz wychowanków:
• rozwijają ich pasje i zainteresowania,
• dbają o ich bezpieczeństwo,
• wspomagają ich w rozwiązywaniu problemów,
• współpracują z ich rodzicami i środowiskiem szkolnym.

4. Pracownicy administracji i obsługi:

• współpracują z pozostałymi pracownikami – pracują zespołowo,
• sprawnie i z zaangażowaniem realizują przydzielone zadania,
• aktywnie uczestniczą w życiu placówki,
• są mili i życzliwi, zawsze służą pomocą,
• prezentują wysoka kulturę osobistą,
• dbają o bezpieczeństwo w placówce.

5. Rodzice naszych wychowanków:

• są odpowiedzialni,
• interesują się dziećmi i zabezpieczają ich potrzeby materialne i niematerialne,
• są otwarci i chętni do współpracy,
• czynnie współpracują z wychowawcami i pracownikami placówki,
• wspierają działalność wychowawczą i profilaktyczną,
• angażują się w życie i działalność Bursy.

6. Nasz absolwent jest:

• kulturalny,
• odpowiedzialny,
• otwarty i tolerancyjny,
• wrażliwy na potrzeby innych,
• pracowity,
• twórczy,
• asertywny,
• dbający o zdrowie,
• dobrze przygotowany do samodzielnego, dorosłego życia.


III. CELE GŁÓWNE:

1. Bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 lat.
2. Stworzenie wychowankom warunków zapewniających im prawidłowy rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny, duchowy, społeczny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami
i możliwościami psychofizycznymi.
3. Zapewnienie wychowankom odpowiednich warunków zakwaterowania.


IV. ZADANIA DO REALIZACJI:

1. Działania skierowane na wychowanków:

a) okresowe prowadzenie rozpoznania służącego optymalizacji podejmowanych oddziaływań,
w tym poznawanie: sytuacji rodzinnej i zdrowotnej wychowanków, zainteresowań wychowanków, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
b) organizowanie atrakcyjnych i kreatywnych form spędzania czasu wolnego (ciekawe zajęcia, wycieczki, filmy, rozgrywki, turnieje, szarady, prezentacje, konkursy, nowi goście, itp.),
c) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień – w ramach pracy sekcji i grup oraz działań zindywidualizowanych,
d) integrowanie wychowanków:
• organizowanie spotkań integracyjnych i wieczorków wzmacniających więzi pomiędzy wychowankami,
• angażowanie wychowanków w różnorodne działania na terenie Bursy (sekcje zainteresowań, wolontariat, prace społeczne, zajęcia wychowawcze, in.),
• uwrażliwianie ich na pomoc innym i wywiązywanie się ze swoich obowiązków,
e) włączenie wychowanków w analizowanie zasad obowiązujących w placówce,
f) inicjowanie różnorodnych form pomocy dla wychowanków, w zależności od posiadanych przez nich potrzeb i problemów:
• objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów przejawiających problemy szkolne, osobowościowe, rodzinne,
• stosowanie pozytywnych wzmocnień, pochwał, dobrego słowa,
• równomierne rozkładanie zainteresowania pedagogicznego na wszystkich wychowanków
i sprawiedliwe ich traktowanie,
• wdrażanie wychowanków do stosowania się do obowiązujących w placówce przepisów,
g) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki, w tym:
• profilaktyka zachorowań: poruszanie tematyki dbałości o zdrowie podczas zajęć wychowawczych; przydzielenie Samorządowi gazetki ściennej na cykl artykułów dotyczących zdrowia; dbanie o właściwy ubiór wychowanków, dostosowany do warunków atmosferycznych; dbanie o zachowanie zdrowego otoczenia przez wychowanków - zajęcia gospodarcze w grupach wychowawczych (nauka i wdrażanie wychowanków do czynności porządkowych, prania odzieży, itp.).
• profilaktyka uzależnień:
◦ profilaktyka palenia papierosów: cykliczne zajęcia tematyczne, prezentacja filmów edukacyjnych,
◦ profilaktyka picia alkoholu: cykliczne zajęcia tematyczne, prezentacja filmów edukacyjnych; wdrożenie i realizacja programu profilaktycznego NOE; realizacja zadań Narodowego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2011-2015,
◦ profilaktyka zażywania narkotyków: cykliczne zajęcia tematyczne, prezentacja filmów edukacyjnych; wdrożenie i realizacja programu profilaktyki uniwersalnej "Smak życia czyli debata o dopalaczach"; realizacja zadań z zakresu Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2016,
◦ profilaktyka przemocy (fizycznej i psychicznej) – w obszarze relacji rówieśniczych
i rodzinnych: zajęcia tematyczne; zapoznanie z procedurą przeciwdziałania przemocy; zapoznanie rodzajem i zakresem usług instytucji wspierających,
◦ profilaktyka zachowań ryzykownych: zajęcia tematyczne; realizacja Programu zapobiegania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży; podnoszenie kompetencji personalnych wychowanków w obszarze: radzenia sobie z emocjami i sytuacjami stresowymi, asertywności, skutecznej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, uwrażliwiania na potrzeby innych ludzi, konstruktywnego organizowania czasu wolnego,
h) dbałość o sytuację szkolną:
• zapewnienie wychowankom odpowiednich warunków do nauki,
• motywowanie wychowanków do nauki poprzez indywidualne rozmowy i pogadanki
w grupach wychowawczych,
• tematyczne zajęcia wychowawcze dotyczące efektywnego uczenia się i negatywnych skutków wagarów,
• organizowanie pomocy merytorycznej w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych (pomoc koleżeńska, pomoc osobista, bezpłatne korepetycje),
• podtrzymanie ścisłej współpracy z pedagogami szkół oraz wychowawcami klas – wzmożenie kontakt u w przypadku trudności szkolnych ucznia,
• organizowanie dodatkowej pomocy w nauce wychowankom, którzy posiadają niskie stopnie lub wysoką absencję w szkole (pomoc ze strony szkoły – za pośrednictwem pedagogów szkolnych, pomoc koleżeńska, pomoc osobista),
i) motywowanie do dalszej edukacji:
• prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
• organizowanie spotkań z doradcą zawodowym,
• prowadzenie stałej ekspozycji dla maturzystów - Kącik maturzysty, i wzbogacenie jej bieżącymi informacjami dla wychowanków klas programowo najwyższych,
• spotkania z przedstawicieli różnych zawodów.

2. Działania skierowane na rodziców:

a) wzmocnienie kontaktu na linii nauczyciel – rodzic,
b) zapoznawanie rodziców (na początku każdego roku szkolnego) z procedurami postępowania obowiązującymi w placówce,
c) indywidualne omawianie z rodzicami ich sytuacji rodzinnej i rozpoznawanie ich oczekiwań dotyczących form udzielanego przez nauczycieli wsparcia,
d) prowadzenie przez nauczycieli porad, rozmów i konsultacji dla rodziców – wyznaczenie stałych terminów,
e) prowadzenie zakładki na stronie www oraz stałej ekspozycji ściennej w Bursie – Kącik Rodzica,
f) angażowanie rodziców we współpracę z placówką – angażowanie ich indywidualnie
w bieżącą działalność, zajęcia, krótkie i częstsze spotkania, zorganizowanie wieczorka zapoznawczego rodziców i in.,
g) poszerzanie wiedzy wychowawczej rodziców w zakresie: szkodliwości używek (alkohol, papierosy, narkotyki, leki, in.); przeciwdziałania przemocy w rodzinie; zachowań ryzykownych młodzieży; trudności okresu dojrzewania; odpowiedzialności wychowawczej rodzica – wyznaczanie granic; rozwiązywania trudności wychowawczych; promowania zdrowych nawyków (jak dbać o zdrowie, higiena osobista, właściwe odżywianie, itp.).

3. Działania skierowane na wszystkich pracowników:

a) poszerzanie kompetencji interpersonalnych pracowników,
b) poszerzanie kompetencji zawodowych pracowników,
c) angażowanie w działalność placówki, w tym w realizację programów wewnętrznych, działania na rzecz wychowanków i in.,
d) wzmacnianie zespołu – poprawa relacji pomiędzy pracownikami.

4. Działania na terenie placówki:

a) realizacja promocji zdrowia w placówce w ramach programów wewnętrznych:
• Szkoła Promująca Zdrowie,
• Międzyszkolny program informacyjno-edukacyjny na lata 2012/2013-2014/2015 - Promocja zdrowia psychicznego,
• Program informacyjno-edukacyjny promocji zdrowia psychicznego w Międzyszkolnej Bursie w Ropczycach na lata szkolne 2015/2016 – 2018/2019,
• Program informacyjno-edukacyjny promocji zdrowia fizycznego i psychicznego w Międzyszkolnej Bursie w Ropczycach na lata szkolne 2017/2018 – 2018/2019,
b) współpraca z miejskimi i gminnymi Ośrodkami pomocy społecznej w zakresie organizowania dożywiania dla wychowanków,
c) organizowanie współpracy i konsultacji dla nauczycieli-wychowawców ze specjalistami wspierającymi rodzinę w prawidłowym wypełnianiu swoich funkcji,
d) organizowanie na terenie placówki:
• spotkań nauczycieli-wychowawców z wychowawcami klas i pedagogami szkolnymi w ramach wspierania uczniów,
• spotkań z pedagogami – tematyka dostosowana do bieżących problemów społecznych,
e) organizowanie wystaw prac wykonywanych przez wychowanków na zajęciach i warsztatach organizowanych w Bursie (potencjalne miejsce wystawy: Dom Kultury w Sędziszowie, Centrum Kultury w Ropczycach, Biblioteka Miejska w Sędziszowie lub Ropczycach, Starostwo – Wydział edukacji, Bursa – dla rodziców i uczniów z sąsiadujących szkół),
f) organizowanie rozgrywek sportowych – międzyszkolnych lub z udziałem rodziców, wychowanków i pracowników (promowanie postaw prozdrowotnych oraz integrowanie środowisk),
g) kształtowanie prawidłowych relacji pracowników z wychowankami i z ich rodzicami,
h) poszerzenie zakresu współpracy z placówkami i instytucjami lokalnymi (wspomagającymi rodzinę, kulturalnymi i in.),
i) zmiany techniczne: malowanie ścian wesołymi kolorami, ozdobienie korytarza pracami wychowanków, zdobienie pomieszczeń, doposażenie placówki (komputery, stół do bilarda, sprzęt sportowy, itp.).

 

bezpieczne wakacje 180 150pobrane (1)105897pobranebaner0logocropped ZDJ 2014 09 09 14.09.34 300x163logolo logopobrane (3)pobrane (2)