Instytucje udzielające pomocy

Motto Dnia

Istnieje tylko jedna droga do innych ludzi - droga serca.
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny


Dzisiaj jest: Czwartek
22 Listopada 2018
Imieniny obchodzą
Cecylia, Jonatan, Stefan
Do końca roku zostało 40 dni.
Zodiak: Skorpion

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 Do zadań PCPR należy:

 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
 • organizowanie opieki w rodzinach zastępczych,
 • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców,
 • pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia,
 • prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
 • szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób , rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 • opracowanie i realizacja powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej ,
 • dofinansowanie kosztów turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób w ramach środków PFRON,
 • opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ropczycach (POIK)

 POIK realizuje zadania pomocy społecznej w zakresie świadczenia interwencji kryzysowej mieszkańcom Powiatu ropczycko-sędziszowskiego, znajdującym się w sytuacji kryzysu z powodu przemocy w rodzinie, uzależnienia członka rodziny, problemów małżeńskich, wychowawczych oraz innych sytuacji kryzysowych takich jak kataklizmy czy katastrofy.

Zadania w tym zakresie realizowane są przez prowadzenie interwencji kryzysowej, świadczenie natychmiastowej pomocy psychologicznej i wsparcia, świadczenie poradnictwa specjalistycznego w tym: psychologicznego, prawnego, pedagogicznego, socjalnego, prowadzenie hostelu zapewniającego schronienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej, które nie mogą czasowo przebywać w miejscu swojego zamieszkania.

Ponadto w ramach realizacji zadań prowadzona jest działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna oraz realizowane są projekty skierowane do różnych grup beneficjentów: młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, rodziców, osób stosujących przemoc w rodzinie, kadr pomocy społecznej z terenu powiatu a także przedstawicieli współpracujących jednostek i służb, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W POIK prowadzony jest też certyfikowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundację Dzieci Niczyje tzw. przyjazny pokój przesłuchań dzieci dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości, w celu zebrania wiarygodnego materiału dowodowego w warunkach zmniejszających stres dziecka związany z jego uczestniczeniem w przesłuchaniu.

POIK prowadzi również grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. Celem grupy wsparcia jest pomoc kobietom w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, umożliwienie odreagowania negatywnych doświadczeń oraz dostarczenie emocjonalnego wsparcia i praktycznej wiedzy w radzeniu sobie z codziennymi problemami. Osoby uczestniczące w spotkaniach mają okazję wymienić się własnymi doświadczeniami, poglądami a także porozmawiać na temat nurtujących je trudności.

 Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach

 Na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas, prowadzone przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Warsztaty prowadzą rehabilitację dla osób niepełnosprawnych w tym również z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu. Terapia odbywa się w pracowniach: plastyczno-ceramicznej, prac ręcznych-stolarnia, gobelinu i haftu, gospodarstwa domowego, pracownia komputerowo-introligatorska, ogrodnicza, wikliniarska, pracownia krawiecka, artystyczno-muzyczna oraz w sali rehabilitacyjnej i rekreacyjno-integracyjnej.

Warsztaty realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Realizacja tego celu odbywa się poprzez ogólne usprawnianie, czyli zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe, poprzez rozwijanie umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych i życia codziennego, a także przygotowanie do życia w środowisku społecznym tj. trening ekonomiczny, nauka umiejętności społecznych, nauka nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych.

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach biorą czynny udział w licznych spotkaniach integracyjnych, wystawach i życiu społecznym zarówno na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego jak i poza nim.

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Sędziszowie Młp.

 Celem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Sędziszowie Młp. jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Cele te realizuje się m. in. poprzez tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz formach wsparcia z których korzystają.

Koło w Sędziszowie Młp. prowadzi dwie placówki terapeutyczno-rehabilitacyjne: Dzienne Centrum Aktywności (DCA) dla dzieci młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach

 Gmina Ropczyce również prowadzi Środowiskowy Domu Samopomocy, który prowadzi działania dla osób z zaburzeniami psychicznymi i osób z upośledzeniem umysłowym tj.: trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności interpersonalnych, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych oraz terapię ruchową.

Zadaniem ŚDS-ów jest udzielanie wsparcia społecznego osobom, które z powodu swojej niepełnosprawności intelektualnej oraz zaburzeń psychicznych mają poważne trudności w życiu codziennym zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem oraz pomoc w zakresie rehabilitacji i sprawach bytowych.

 Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach

 Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach zajmuje się rehabilitacją zawodową niepełnosprawnych osób z zaburzeniami psychicznymi. Ich aktywność zawodowa ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania psychicznego, społecznego oraz integracji ze środowiskiem lokalnym. Praca zgodna z kwalifikacjami daje osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi możliwość uczestniczenia w życiu społeczno-gospodarczym naszego powiatu oraz jest gwarantem poczucia własnej wartości, samorealizacji i samodzielności materialnej.

Powiatowy Urząd Pracy umożliwia osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi skorzystanie z: szkolenia zawodowego, szkolenia w ramach Klubu Pracy, staży u pracodawcy, przygotowania zawodowego u pracodawcy, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, skierowania na stanowisko pracy dofinansowane przez Urząd Pracy.

 Domy Pomocy Społecznej

 Na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego funkcjonują Domy Pomocy Społecznej o dwóch profilach: DPS im. Jana Pawła II w Rudzie przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz DPS w Lubzinie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Specjalistyczną placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom z zaburzeniami psychicznymi jest Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie. Ma charakter ponadlokalny. Do Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie przyjmowane są dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie płci żeńskiej w wieku od 3-ch do 18-tu lat oraz kobiety dorosłe niepełnosprawne intelektualnie.

Podstawowym przedmiotem działań skierowanych do mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie jest zapewnienie im bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu sprawności i podtrzymywanie samodzielności.

Dom zapewnia opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby na poziomie obowiązującego standardu, a w szczególności: miejsce zamieszkania w warunkach możliwie zbliżonych do domowych; utrzymanie czystości; pomoc w podstawowych czynnościach życiowych i w załatwianiu niezbędnych spraw osobistych; podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców; opiekę lekarską i pielęgniarską; zabiegi usprawnienia medycznego;  realizację potrzeb religijnych.

  Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej

 Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego mają obowiązek zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego określa, że ośrodki pomocy społecznej, w porozumieniuz poradniami zdrowia psychicznego czy innymi specjalistycznymi placówkami terapeutycznymi, organizują oparcie społeczne dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w relacjach z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych. Pomoc w formie usług specjalistycznych może być przyznana osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy lub w ośrodkach wsparcia takich jak środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy, dzienne domy pomocy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób
z zaburzeniami psychicznymi.

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ropczycach

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działając profesjonalnie i współdziałając ze sobą pomaga dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom, opiekunom w rozwiązywaniu trudnych problemów z jakimi boryka się dziecko w drodze do dorosłości ze szczególnym uwzględnieniem dziecka zdolnego oraz wymagającego specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Celem poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Do zadań poradni należy w szczególności:

 • diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży;
 • wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
 • prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
 • pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień (zachowań ryzykownych) i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się;
 • współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
 • współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny; wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki;
 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 • udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Poradnia realizuje te zadania również wobec dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w szczególności poprzez: diagnozowanie, opiniowanie, orzecznictwo, działalność terapeutyczną, grupy wsparcia, mediacje, interwencję kryzysową, działalność profilaktyczną, poradnictwo, konsultacje, działalność informacyjno-szkoleniową.

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach jest jedyną w Powiecie ropczycko-sędziszowskim placówką, która zapewnia specjalistyczną pomoc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach zajmuje się kształceniem dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. W SOSW prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci głębiej upośledzonych oraz wczesne wspomaganie.

W zorganizowanym procesie edukacji prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną specyficzne oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze i rewalidacyjne ukierunkowane na indywidualny, wszechstronny rozwój każdego ucznia.

Wszystkie formy działalności zarówno w szkole jak i w internacie mają na celu przygotowanie wychowanków do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie i przygotowanie ich do wykonywania zawodu. Kadra pedagogiczna prowadzi również działania ukierunkowane na pedagogizację rodziców, pomaga rozwiązywać problemy, które dotyczą wychowania ich dzieci jak i innych sytuacji życiowych.

bezpieczne wakacje 180 150pobrane (1)105897pobranebaner0logocropped ZDJ 2014 09 09 14.09.34 300x163logolo logopobrane (3)pobrane (2)